Regulamin

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego africangold.pl.
 • Sklep prowadzi firma KD Kacper Dryll, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Komuny Paryskiej, nr 34, lok. 13, 50-451 Wrocław, NIP: 8982137962 zwany dalej Pośrednikiem.
 • Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@africangold.pl,
  2. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://africangold.pl/#kontakt/.
 • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej africangold.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • Pośrednik informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 • II. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
  7. Regulamin – niniejszy dokument;
  8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy prezentowanym produkcie;
  9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą w Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;
  10. Usługi – usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Usługi

  1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
  2. Klient ma możliwość otrzymywania od Pośrednika informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Pośrednikiem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Klienta zapytania.
  4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
  5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
  6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  7. Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

  V. Usługa Pośrednictwa

  1. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu, informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta, stanowiące ofertę Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta.
  2. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zostaje zawarta na czas określony – do momentu zawarcia przez Pośrednika Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzeczy Klienta.
  3. Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów, dokonuje płatności ich ceny oraz kosztów dostawy jak również zleca Sprzedawcy dokonanie dostawy Towaru do Klienta (dalej jako Usługa pośrednictwa).
  4. Pośrednik realizuje swoje usługi w celu umożliwienia Klientom dokonania bezpiecznych oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa zakupów, a także gwarantuje przyznanie Klientowi uprawnień jakie na podstawie tych przepisów przysługują mu od Sprzedawcy tj.
  1. Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Klienta uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, w tym przyjmuje od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przyjmuje zwracany Towar, dokonuje rozliczeń finansowych.
  2. Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Klienta uprawnienia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi za wady produktu.
  3. Pośrednik udziela Klientowi wszelkich niezbędnych informacji w celu realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 4 lit. a i b.

  VI. Umowa sprzedaży

  1. Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
  2. W momencie otrzymania przez Pośrednika odpowiedzi na ofertę od Klienta, zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi pośrednictwa w zakresie zakupu Towarów będących przedmiotem Zamówienia przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient  udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta.
  3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  VII. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę, jednak Pośrednik przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku niedostarczenia Towaru przez Sprzedawcę w ciągu 10 Dni roboczych.
  3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
  4. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
  5. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

  VIII. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
   2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  3. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  1. Fakturę obejmującą należność za wykonaną Usługę pośrednictwa Klient otrzymuje w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail lub na życzenie Klienta dokument ten może zostać przesłany w formie papierowej pocztą.

  IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni, chyba, że w momencie zawarcia umowy wyraził zgodę na spełnienie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Klient może zwrócić produkt jeśli ten nie ma na sobie śladów użytkowania.
  4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  6. Pośrednik przyjmuje od Klienta oświadczenia od odstąpieniu od Umowy, Towar oraz dokonuje rozliczeń.
  7. Pośrednik z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  10. W celu ułatwienia Klientowi realizacji jego uprawnień wynikających z przepisów polskiego prawa, Pośrednik przyjmuje od Klienta zwracany Towar oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  11. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Pośrednik zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  12. Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  13. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Pośrednik zgodził się ponieść ten koszt.

  X. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

  1. Dostarczony Klientowi towar powinien być wolny od wad.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  3. W celu zagwarantowania Klientowi realizacji jego uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, Pośrednik, przyjmuje od Klienta zgłoszenia reklamacyjne oraz dokonuje stosownych rozliczeń.
  4. W celu realizacji reklamacji, wynikających z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@africangold.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar Pośrednikowi, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.
  6. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  7. W przypadku braków w reklamacji Pośrednik może wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Kacper Dryll, ul. Komuny Paryskiej 34/13, 50-451 Wrocław, na adres poczty elektronicznej: kontakt@africangold.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Pośrednik wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

  XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o realizację Usługi pośrednictwa;
   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XIII. Ochrona danych osobowych

  Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  XIV. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.